پایگاه محتوای فارسی "اوباکس"

اوباکس یک سایت محتوایی با درج منبع می باشد. اوباکس فروشنده هیچ کالا و خدماتی نمی باشد. معرفی کسب و کارها به معنی تائید آنها نیست مسئولیت بررسی اعتبار کسب و کارهای معرفی شده با کاربران می باشد.

کنوانسیون های محیط زیستی

آدرس سایت های کنوانسیون ها

معاونت

عنوان کنوانسیون

آدرس سایت مرجع

آدرس سایت در ایران

آدرس سایت اشتراکی

معاونت محیط زیست دریایی

کنوانسیون لندن

TEHRANCNVENTION.ORG

سازمان منطقه ای راپمی (کویت)

WWW.ROPME.ORG

برنامه محیط زیست خزر (تهران)

CASPIANENVIRONMENT.ORG

معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی

رامسر

WWW.RAMSAR.ORG

IRANWETLAND.BLOGFA.COM

سایتیس

WWW.CITES.ORG

تنوع زیستی

WWW.CBD.INT

گونه های وحشی مهاجر (CMS)

WWW.CMS.int

 

معاونت محیط زیست انسانی

تغییرات آب و هوا

WWW.UNFCCC.INT

CLIMATE-CHANGE.IR

وین

WWW.OZONE.UNEP.ORG

بازل

WWW.BASEL.INT

WWW.BCRC.IR

SYNERGIES.POPS.INT

استکهلم (POPs)

WWW.POPS.INT

روتردام (PIC)

WWW.PIC.INT

جیوه (میناماتا)

MERCURYCONVENTION.ORG

منبع: سایت سازمان حفاظت محیط زیست ایران