پایگاه محتوای فارسی “اوباکس”

اوباکس یک سایت محتوایی با درج منبع می باشد

افزودن متن دلخواه در این بخش

دانش

علم دانش

تعریف محیط زیست

منبع: انجمن شرکت های حامی محیط زیست ایران محیط زیست environment  چیست؟ به همه ی محیط هایی که در آنها زندگی جریان داشته باشد “محیط

ادامه مطلب »

هنر

تعریف و فلسفه ی هنر

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه مقدمه: واژه ی استتیک را زیباشناسی معنا کرده اند و بحث زیباشناسی همواره توسط دو گروه پی گیری می شود

ادامه مطلب »

قانون

کنوانسیون های محیط زیستی

آدرس سایت های کنوانسیون ها معاونت عنوان کنوانسیون آدرس سایت مرجع آدرس سایت در ایران آدرس سایت اشتراکی معاونت محیط زیست دریایی کنوانسیون لندن TEHRANCNVENTION.ORG

ادامه مطلب »

اطلاعات عمومی